วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550

การควบคุมต้นทุน

IMG 312 การควบคุมต้นทุนการผลิต (Operations Cost Control)(IMG312)

การควบคุมต้นทุนการผลิต

การจัดการผลิต และการบัญชีเพื่อการจัดการ วิธีการควบคุมและลดต้นทุนการผลิต การควบคุมต้นทุนวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าโสหุ้ยในการผลิต การกำหนดมาตรฐานและการปรับปรุงงานให้ง่ายขึ้น การควบคุมวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการควบคุมโดยวิธีการทางบัญชีและการจัดการอื่นๆ การจัดองค์การและระบบงานเพื่อการจัดการต้นทุน การลดต้นทุนตามหน้าที่งาน และการลดต้นทุนโดยใช้ใบตรวจสอบ
http://e-learning.northbkk.ac.th/NBC/course/info.php?id=10

ต้นทุนการก่อสร้าง (construction costs) ประกอบด้วย1. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญา เช่น ต้นทุนวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ค่าแรงงานและค่าควบคุมงานที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่าเช่าอุปกรณ์ ต้นทุนเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างโดยตรง ต้นทุนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น
http://www.stou.ac.th/thai/Schools/sms/Webboard/Question.asp?GID=3711

อีกหนึ่งวิธีควบคุมต้นทุนการผลิตของฟาร์มที่ทำให้ผมทึ่งมาก ในฐานะที่จบภูมิศาสตร์ นี่เป็นตัวอย่างแรกที่ผมเคยเห็นในการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการเกษตรได้อย่างชัดเจน วิชาภูมิศาสตร์การเกษตรที่เคยร่ำเรียนมาก็สอนแค่การวิเคราะห์การใช้ที่ดินของเกษตรกรและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเท่านั้น
แต่เกษตรกรมะกันเค้าใช้ GPS ช่วยในการขึ้นแปลงปลูกครับ
ความที่แต่ละแปลงปลูกมีเนื้อที่เป็นพันไร่ขึ้นไป ลำพังความสามารถของมนุษย์ไม่สามารถบังคับรถไถให้ทำแปลงเป็นเส้นตรงได้ตลอดทั้งแปลง ซึ่งต้องไถใหม่แก้ไขรูปแปลงอยู่บ่อยครั้ง เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา และการที่แปลงไม่เป็นเส้นตรงยังทำให้รถเก็บเกี่ยวเข้าไปทำงานในแปลงได้ลำบาก ทางฟาร์มจึงติดตั้ง GPS บนรถไถเพื่อกำหนดตำแหน่งให้รถวิ่งเป็นเส้นตรงตามทิศทางและความเร็วที่กำหนดจากระบบ ไม่เพียงแค่นั้น ระบบนี้ยังช่วยเช็คสภาพของดิน [...]

http://baansuan.wordpress.com/feed/

ทั้งนี้เพราะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงกำไรที่ลดลง ดังนั้นถ้าหากกิจการต้องการรักษาสัดส่วนของกำไรไว้ให้ได้ก็จำเป็นต้องลดต้นทุนลง และกระบวนการลดต้นทุนก็เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เพราะธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงย่อมนำไปสู่การตัดราคาขายอันหมายถึงการตัดกำไรลงนั่นเอง แม้ว่าการคำนวณต้นทุนสินค้าและบริการมักเป็นเรื่องของฝ่ายบัญชี แต่ถ้าหากพนักงานทุกคนมีพื้นความรู้และเห็นความสำคัญของการควบคุมต้นทุนก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะการควบคุมต้นทุนให้ได้ย่อมหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกัน
http://www.tohome.com/product_detail.aspx?product_id=20070600107